Lịch công tác tuần của lãnh đạo Công ty từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016

(Thứ hai, 28/11/2016 - 16:04)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20161128/28.11 den 04.12.docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/11 đến 04/12/2016

TT

Thứ 2 (28/11)

Thứ 3 (29/11)

Thứ 4 (30/11)

Thứ 5 (01/12)

Thứ 6 (02/12)

Thứ 7

Chủ nhật

Ghi chú

Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT

- Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Họp giao ban tạiTổng công ty ĐSVN

 

 

 

Ông: Phạm Văn Tú -

Giám đốc

- Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại Tổng công ty ĐSVN.

- Đi kiểm tra các công trình đang triển khai thi công.

* Thành phần: Phòng KHKD; Đơn vị thi công.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Họp giao ban tại Ban QLKCHTĐS.

* Thành phần: Các trưởng phòng nghiệp vụ.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

- Rà soát các công trình 2012-2015; Thanh quyết toán CT 2016.

* Thành phần: Các phòng, các đơn vị liên quan.

* Phòng TCKT chuẩn bị tài liệu, nội dung.

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Phạm Tiến Quảng - T.v HĐQT

- Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Đi kiểm tra và tổ chức triển khai thi công phần dành cho ĐS tại Công trình ĐN Km28 tuyến BH-VĐ.

(Cùng đoàn ông Khai - PGĐ)

- Đi kiểm tra tuyến ĐS YV-LC.

(Cùng đoàn ông Hiệp - PGĐ)

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Lê Minh Khai -

Phó Giám đốc

 

 

 

- Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Làm việc tại cơ quan

- Đi làm việc với Ban QLDA đầu tư và phát triển HN v/v tạm ứng Công trình ĐN Km28+139

* Thành phần: Phòng KHKD.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi kiểm tra và tổ chức triển khai thi công phần dành cho ĐS tại Công trình ĐN Km28 tuyến BH-VĐ.

* Thành phần: Phòng KHKD.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Tập trung chỉ đạo đòi nợ các công trình để quyết toán.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Trực lãnh đạo

Trực lãnh đạo

 

Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Phó Giám đốc

- Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Kiểm tra công tác an toàn tuần gác và HLATGTĐS.

* Thành phần: Phòng KT-AT.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Kiểm tra công trình lắp động cơ điện tại các dàn chắn, cần chắn.

* Thành phần: Phòng KT-AT.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Trần Phú Hiệp - Phó Giám đốc

- Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Làm việc tại cơ quan

- Đi kiểm tra thi công cầu Phù Lỗ.

* Thành phần: Phòng KT-AT; Phòng KH-KD; Đơn vị thi công.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi kiểm tra áp máy tuyến ĐS BH-VĐ.

* Thành phần: theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi kiểm tra tuyến ĐS YV-LC.

* Thành phần: Phòng KT-AT.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Lưu ý trong tuần:

- Ông: Lê Minh Khai tập trung giải quyết dứt điểm việc quy hoạch nhà đất Trụ sở cơ quan Công ty.

- Ông: Phạm Nguyễn Chiến tập trung xử lý vấn đề vi phạm HLATGT ĐS.

- Kiểm tra đêm đột xuất hệ tuần gác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Các phòng, các đơn vị tham gia đầy đủ.

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện theo Lịch công tác tuần và khi có yêu cầu.
- Các phòng và các đơn vị truy cập Website: http://hathairailways.vn/lichcongtac để xem.

                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

                                                                                                                                                                        (Đã ký)                                                                             

 

 

    Phạm Kim Tùng