Số 555/TB-ĐSHT ngày 05/10/2018 của Hội đông quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018"
15:19:00 05/10/2018
Tài liệu đính kèm: Tải về