Số 556/TB-ĐSHT ngày 05/10/2018 của Giám đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Thái "Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Quyền Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái"

(Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:26)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20181005/556.pdf