Thông báo kết luận của Giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 08/01/2016

(Thứ sáu, 09/01/2015 - 15:29)

CÔNG TY CỔ PHẦN  

 ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 
 
 

                                                    Số: 06 /TB-ĐSHT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 01năm 2016

 

THÔNG BÁO

                                                           Kết luận của Giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 08/01/2016

 

Ngày 08/01/2016, ông Phạm Văn Tú – Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác SXKD tháng 12/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2016.

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Ông Nguyễn Bá Thực – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty cung các vị trong HĐQ.

Tham dự Hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Công ty;  Đoàn TN Cty; Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, lãnh đạo XNQL cầu Thăng Long, XN KDDV & TCCG, đội trưởng các đội đường 123,124,125,126, điều độ công ty.

Sau khi nghe đại diện phòng TC-HC báo cáo tóm tắt tinh hình thực hiện kết quả SXKD tháng 12/2015, nhiệm vụ tháng 01/2016, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các ý kiến tham luận của hội nghị, Giám đốc Công ty kết luận:

           1.Các phòng ban tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn trước, trong và sau tết Bính Thân 2016. Phòng KT-AT chủ trì tham mưu công tác kiểm tra xử lý các điểm đường xấu, các điểm uy hiếp mất an toàn để sửa chữa ngay. Thời gian xong trước 20/1/2016.

          2.Giao phòng KH-KD, KT-AT, TCKT, TC-HC phối hợp thực hiện hoàn thành việc thanh toán giải ngân vốn SNKT năm 2015. Thanh quyết toán, chi trả lương, thưởng tháng 12/2015 cho CBCNV kịp thời và tham mưu phương án tết Bính thân xong trước ngày 15/01/2016 để Giám đốc trình HĐQT xem xét quyết định.

          3.Giao ông Khai-PGĐ chỉ đạo phòng KH-KD, TCKT tập trung rà soát các HĐ với đối tác trong và ngoài ngành để tiến hành thanh quyết toán các công trình, đối chiếu, đòi nợ thu hồi vốn cho Công ty kể cả các khoản nợ cá nhân. Thời gian xong trước 20/01/2016.

          4.Giao ông Chiến- PGĐ và ông Khai- PGĐ chỉ đạo XN KDDV và các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ: chất lượng, khối lượng, hoàn công công trình 5 đường ngang vốn dư theo Quyết định 994 và 2 đường ngang 27+212; 28+429 xong trước ngày 11/01/2016 để mời nghiệm thu thanh toán và nộp hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư trước 12/01/2016 để thanh toán giải ngân với kho bạc trước 15/01/2016 đồng thời chỉ đạo thi công quyết liệt ngoài công trường để đảm bảo tiến độ kể cả các công trình đường ngang dự án PK2, đường ngang Nông lâm.

          5.Giao ông Hiệp- PGĐ và ông Chiến- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT, phòng KH-KD, các đội, đơn vị kiểm tra trạng thái cầu đường , tham mưu lập phương án đảm bảo an toàn trong dịp tết (Nhất là tại các đường ngang biển báo, đường dân sinh) đồng thời xây dựng tác nghiệp QI/2016 trình Tổng công ty duyệt và giao kế hoạch cho các đơn vị. Thời gian xong trước 20/01/2016.

          6.Giao ông Chiến- PGĐ chỉ đạo phòng KH- KD, KT-AT lập hồ sơ 10 đường ngang lắp đặt dàn chắn mô tơ điện, cần chắn bán tự động của 2 công trinh khẩn cấp năm 2016 trình Tổng công ty phê duyệt, giao thi công hoàn thành trước tết Bính Thân.

          7.Giao ông Khai- PGĐ đôn đốc chỉ đạo phòng KH-KD khẩn trương hoàn thành hồ sơ các công trình hợp tác kinh doanh Hành lang đường sắt, yêu cầu đối tác thực hiện nghiêm túc theo giấy phép được cấp và các điều khoản của hợp đồng. Nếu đối tác không thực hiện theo cam kết phải đề xuất phương án xử lý kể cả thanh lý hợp đồng (Vì quá chậm). Xong trong tháng 01/2016.

          8.Giao ông Khai- PGĐ chỉ đạo phòng TC-HC tham mưu giải quyết dứt điểm đất đai khu vực cơ quan để ký hợp đồng thuê đất với sở TNMT trước 20/01/2016 (Hiện nay đã thống nhất được với chi cục thuế Bắc Từ Liêm về đơn giá thuê đất); Đồng thời tiến hành tham mưu cho Hội đồng giải quyết đất đai khu vực Đông Ngạc , Cổ Nhuế trong tháng 01/2016 (Vì công ty chuyển sang mô hình công ty Cổ phần) theo Quyết định 09 của Chính phủ.

          9.Giao ông Chiến- PGĐ chỉ đạo phòng KT- AT rà soát toàn bộ biển báo các đường ngang không đúng quy định, tác nghiệp cho làm ngay trong tháng 01/2016 đồng thời đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành.

          10.Giao ông Hiệp- PGĐ chỉ đạo phòng KH- KD,  KT- AT tham mưu xây dựng Quy định về quản lý, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong nội bộ công ty để khai thác có hiệu quả.

          11.Giao ông Hiệp- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT đôn đốc Viện KH-CN GTVT thực hiện tất cả các nội dung của Hợp đồng và đề cương kiểm định cầu Thăng Long có kết quả để báo cáo Tổng công ty  đồng thời tiến hành thanh lý hợp đồng (Xong trước ngày 20/01/2016).

          12.Giao ông Khai- PGĐ cùng phòng KH-KD làm việc với công ty Gang thép và Chi nhánh khai thác Hà-Thái-Hải để thống nhất kinh phí duy tu, bảo trì đoạn đường sắt chạy tàu Khúc Rồng- Lưu Xá, ký hợp đồng thực hiện kinh phí theo phương án giá xây dựng năm 2016 (Hoàn thành trước 20/01/2016).

          13.Giao các phòng TC-HC, KH-KD, TCKT tham mưu xây dựng các Quy chế theo yêu cầu của HĐQT: Quy chế làm việc của Ban giám đốc, Quy chế tài chinh, Quy chế tuyển dụng, Quy chế khoan và giao sản phẩm cho các đơn vị và XN… (Yêu cầu xong trong tháng 01/2016 để Giám đốc trình HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành).

          14.Giao phòng TC-HC tham mưu sớm để ban hành thang bảng lương trong Doanh nghiệp cổ phần để có cơ sở bổ nhiệm lại các chức danh, hoàn thiện sổ cổ đông.

          15.Đề nghị Công đoàn Công ty cùng phòng TC-HC sớm ban hành Quy định về Văn hóa Doanh nghiệp trong tháng 01/2016.

          16.Giao phòng TC-HC tham mưu phương án đảm bảo ANTT, PCCN trên địa bàn toàn công ty trong dịp tết.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp ngày 8/01/2016. Yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT & các TV HĐQT (Để chỉ đạo, giám sát);

- Đảng ủy, CĐ, ĐTN (Để phối hợp );

- Ban kiểm soát (Để giám sát);

- GĐ, các PGĐ Công ty (Để chỉ đạo thực hiện);

- Điều độ;

-Các đơn vị trong công ty (Để thực hiện)

- Lưu: VT, TC-HC.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC - HC 

 

Đã ký

 

 

 

 

Phạm Kim Tùng